لیست قیمت ویژه خانم ها

شرحخشکشوییاتو
مانتو
معمولی ۳۱۰۰۰۱۵۰۰۰
ابریشم خام یا طرح دار۴۵۰۰۰۱۸۰۰۰
نگین دار یا کار شده۴۵۰۰۰۱۸۰۰۰
شومیز و تونیک
شومیز معمولی۱۵۰۰۰۸۵۰۰
تونیک معمولی۱۵۰۰۰۱۰۰۰۰
لباس زنانه
ساده۲۸۰۰۰۱۵۰۰۰
کار شده کم۴۰۰۰۰۱۸۰۰۰
کار شده متوسط۴۵۰۰۰۱۸۰۰۰
کار شده زیاد۱۵۰۰۰۰۱۲۰۰۰
ابریشم۵۰۰۰۰۲۰۰۰۰
روسری و شال
معمولی۱۲۵۰۰۷۵۰۰
ابریشم۱۵۰۰۰۷۵۰۰
مقنعه
معمولی ۱۰۰۰۰۷۵۰۰
دامن
کوتاه۱۵۰۰۰۱۰۰۰۰
بلند۲۵۰۰۰۱۲۵۰۰
دورنگ سفید مشکی بلند۳۵۰۰۰۱۲۵۰۰
کار شده۴۰۰۰۰۱۲۵۰۰
دامن پلیسه
کوتاه پلیسه۵۰۰۰۰۳۷۰۰۰
بلند پلیسه۶۵۰۰۰۵۰۰۰۰
تمام پلیسه یک سانتی۵۰۰۰۰۴۰۰۰۰
پلیسه سوله۷۰۰۰۰۵۰۰۰۰
نیم پلیسه۷۰۰۰۰۵۰۰۰۰
پلیسه ماکسی یک سانتی۷۰۰۰۰۵۰۰۰۰
لباس شب
کار شده کم۶۵۰۰۰۳۰۰۰۰
کار شده متوسط۹۰۰۰۰۴۰۰۰۰
کار شده زیاد۱۵۰۰۰۰۳۰۰۰۰
چادر
معمولی۲۵۰۰۰۱۵۰۰۰
عربی یا آستین دار۳۰۰۰۰۲۰۰۰۰
لباس عروس
کار شده کم۲۰۰۰۰۰۷۰۰۰۰
کار شده متوسط۳۰۰۰۰۰۸۰۰۰۰
کار شده زیاد۴۰۰۰۰۰۱۰۰۰۰۰
شنل لباس عروس۳۰۰۰۰۱۰۰۰۰
تور لباس عروس۲۰۰۰۰۱۰۰۰۰
لباس خواب
معمولی۳۱۰۰۰۱۵۰۰۰
کار شده۳۰۰۰۰۱۸۰۰۰
لباس زیر
شرت۸۰۰۰۴۰۰۰
سوتین۱۵۰۰۰۱۰۰۰۰
بیکینی۲۰۰۰۰۱۰۰۰۰
جوراب۵۰۰۰۳۰۰۰
جوراب شلواری۹۰۰۰۵۰۰۰
لگ ۹۰۰۰۵۰۰۰
Back to Top