• خشکشویی زنجیره ای تمام مکانیزه هرمس

مردانه

خاص مردانه
اتو خشکشویی  شرح
۵۰۰۰ ۸۰۰۰ جلیقه همراه کت
۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ جلیقه
۱۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ عبا 
۱۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ قبا
۱۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ روبدوشامبر
۵۰۰۰ ۹۰۰۰ کروات
۴۰۰۰ ۸۰۰۰ پاپیون
۵۰۰۰ ۸۰۰۰ شرت
۵۰۰۰ ۹۰۰۰ زیرپیراهنی
۳۰۰۰ ۵۰۰۰ جوراب
۵۰۰۰ ۹۰۰۰ مایو