• خشکشویی زنجیره ای تمام مکانیزه هرمس

مردانه

شرح خشکشویی اتو
جلیقه همراه کت 8000 8000
جلیقه 15000 10000
عبا 25000 15000
قبا 25000 25000
روبدوشامبر 25000 10000
کراوات 12000 5000
پاپیون 8000 4000
شرت 8000 5000
زیرپیراهنی 9000 5000
جوراب 5000 3000
مایو 9000 5000