• خشکشویی زنجیره ای تمام مکانیزه هرمس

عمومی

مواردی که مشترک میتوانند باشند
اتو خشکشویی  شرح
پیراهن
۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ مردانه 
۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ زنانه
۷۵۰۰ ۱۵۰۰۰ نگین دار یا کار شده
شلوار
۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ شلوار 
۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰ شلوارک
۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ شلوار اسکی
کت
۱۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰ کت 
۱۲۰۰۰ ۳۰۰۰۰ کت سفید یا شیری
۱۲۰۰۰ ۳۰۰۰۰ زنانه ابریشم یا ساتن یا نگین‌ دار
۵۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ چرم
۶۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰ جیر
بلوز
۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ (تی شرت)آستین کوتاه
۷۰۰۰ ۱۲۰۰۰ آستین بلند
۸۰۰۰ ۱۴۰۰۰ آستین بلند ضخیم
۱۰۰۰۰ ۱۷۰۰۰ زنانه حریر یا ابریشم
۸۰۰۰ ۲۰۰۰۰ زنانه نگین دار
۱۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰ پر نگین یا پر منجوق
کاپشن
۱۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰ معمولی 
۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ کاپشن ضخیم
۲۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ کاپشن پر
۴۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ کاپشن چرم یا جیر
پالتو
۱۸۰۰۰ ۳۵۰۰۰ معمولی 
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ پالتو پوست
پلیور
۸۰۰۰ ۱۵۰۰۰ پلیور
بارانی
۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ معمولی
۸۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ چرم یا جیر
۲۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ پالتو پر
سویی شرت
۱۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ معمولی
اورکت
۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ معمولی
ژاکت
۸۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ژاکت
۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ژاکت بلند
روپوش
۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰ کوتاه 
۱۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ بلند