• خشکشویی زنجیره ای تمام مکانیزه هرمس

زنانه

شرح خشکشویی اتو
دامن :
کوتاه 12000 7000
بلند 17000 10000
دورنگ سفید مشکی بلند 20000 10000
کار شده 25000 10000
شلوار
9000 5000
دامن پلیسه :
کوتاه پلیسه 40000 30000
بلند پلیسه 50000 40000
تمام پلیسه یک سانتی 50000 40000
پلیسه سولی 70000 50000
نیم پلیسه 30000 20000
پلیسه ماکسی یک سانتی 70000 50000
لباس زنانه :
ساده 20000 10000
کار شده کم 25000 15000
کار شده متوسط 30000 15000
کار شده زیاد 40000 15000
ابریشم 40000 20000
لباس شب :
کار شده کم 50000 30000
کار شده متوسط 70000 30000
کار شده زیاد 100000 30000
لباس عروس :
کار شده کم  250000 100000
کار شده متوسط 350000 120000
کار شده زیاد 400000 150000
مانتو :
معمولی 20000 10000
معمولی / 22000 10000
ابریشم خام یا طرح دار 28000 10000
نگین دار یا کار شده 30000 10000
چادر :
معمولی 18000 10000
عربی یا آستین دار 22000 10000
مقنعه :
معمولی 7000 3000
روسری :
معمولی 7000 3000
ابریشم 12000 4000
شال :
معمولی 8000 4000
لباس خواب :
معمولی  25000 12000
کار شده 30000 15000
لباس زیر :