• خشکشویی زنجیره ای تمام مکانیزه هرمس

شعب

۱- الهیه
۲- گلنار الهیه
۳- دروس
۴- نیاوران (جمشیدیه)
۵- مجتمع کوه نور
۶- آجودانیه
۷- نیاوران
۸- فرمانیه
۹- تهران پارس