• خشکشویی زنجیره ای تمام مکانیزه هرمس

سایر

سایر اقلام
اتو خشکشویی  شرح
پرده هر متر مربع
۲۰۰۰ ۴۰۰۰ تور یا حریر یا اورگانزا
۳۰۰۰ ۶۰۰۰ تور یا حریر یا اورگانزا با آستر
۲۰۰۰ ۴۰۰۰ پشت پرده
۳۰۰۰ ۸۰۰۰ پارچه
۳۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ پارچه
۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰ پارچه مخملی یا ابریشم خام بی آستر
۴۵۰۰ ۱۵۰۰۰ پارچه مخملی یا ابریشم خام با آستر
۷۰۰۰ ۱۸۰۰۰ پارچه با آستر لایکو

 
۷۰۰۰ منگوله پرده
پتو

 
۲۵۰۰۰ یک نفره

 
۳۰۰۰۰ دو نفره

 
۳۰۰۰۰ گلبافت یک نفره

 
۳۵۰۰۰ گلبافت دو نفره
لحاف

 
۳۰۰۰۰ یک نفره

 
۳۵۰۰۰ دو نفره

 
۱۰۰۰۰۰ لحاف پنبه کوچک

 
۱۵۰۰۰۰ لحاف پنبه بزرگ
روبالشتی
۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰ معمولی 
روتختی
۱۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰ معمولی 
ملحفه
۱۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ کوچک
۱۵۰۰۰ ۲۲۰۰۰ بزرگ
رومیزی
۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ کوچک(4-6نفره)
۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ متوسط(8-12نفره)
۱۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰ بزرگ(12-16نفره)
۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ خیلی بزرگ (بالای 16 نفره)
۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ترمه کوچک
۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ترمه متوسط
۱۲۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ترمه بزرگ
۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰ سرمه کوچک 
۷۰۰۰ ۱۵۰۰۰ سرمه متوسط
۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ سرمه بزرگ
حوله

 
۱۰۰۰۰ کوچک

 
۱۵۰۰۰ متوسط

 
۲۵۰۰۰ بزرگ

 
۳۵۰۰۰ لباسی
رومبلی

 
۱۵۰۰۰ یک نفره 

 
۲۵۰۰۰ 2نفره

 
۳۰۰۰۰ سه نفره

 
۸۵۰۰۰ ست 7 نفره
بالشت

 
۱۵۰۰۰ کوچک

 
۳۰۰۰۰ بزرگ

 
۳۰۰۰۰ پر
روفرشی

 
۱۸۰۰۰ ۶متری

 
۲۷۰۰۰ ۹ متری

 
۳۶۰۰۰ ۱۲ متری

 
۵۰۰۰۰ ۲۴ متری
آباژور

 
۱۰۰۰۰ خیلی کوچک

 
۲۰۰۰۰ کوچک

 
۲۵۰۰۰ متوسط

 
۳۵۰۰۰ بزرگ

 
۵۰۰۰۰ خیلی بزرگ
عروسک

 
۸۰۰۰ سایز1

 
۱۵۰۰۰ سایز2

 
۲۵۰۰۰ سایز3

 
۵۰۰۰۰ سایز4
کیف

 
۳۰۰۰۰ کوله پشتی

 
۵۰۰۰۰ کیف چرم یا جیر

 
۴۰۰۰۰ کیف زنانه پارچه ای

 
۱۵۰۰۰ کیف پول کوچک
ساک

 
۵۰۰۰۰ کوچک

 
۷۰۰۰۰ متوسط

 
۱۰۰۰۰۰ بزرگ
دستکش

 
۱۵۰۰۰ معمولی 

 
۲۵۰۰۰ چرم یا جیر
کلاه

 
۱۰۰۰۰ معمولی 

 
۲۰۰۰۰ پشمی ضخیم
بالشت

 
۱۰۰۰۰ کوچک

 
۱۵۰۰۰ بزرگ

 
۲۵۰۰۰ پر
روکش ماشین

 
۴۰۰۰۰ گروه 1

 
۶۰۰۰۰ گروه2
روفرشی

 
۱۸۰۰۰ ۶ متری

 
۲۷۰۰۰ ۹ متری

 
۳۶۰۰۰ ۱۲ متری

 
۵۰۰۰۰ ۲۴ متری
کفش

 
۳۰۰۰۰ خیلی ساده بی ساق

 
۳۰۰۰۰ ساده

 
۵۰۰۰۰ نیم بوت

 
۷۰۰۰۰ بوت بلند

 
۷۰۰۰۰ چکمه
سایر

 
۳۵۰۰۰ لانه حیوانات سایز ۱

 
۴۵۰۰۰ لانه حیوانات سایز ۲

 
۵۵۰۰۰ لانه حیوانات سایز ۳

 
۸۰۰۰۰ کالسکه بچه

 
50,000 صندلی بچه