• خشکشویی زنجیره ای تمام مکانیزه هرمس

زنانه

خاص زنانه
اتو  خشکشویی شرح
مانتو
۱۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰ معمولی 
۱۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰ ابریشم خام یا طرح دار
۱۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰ نگین دار یا کار شده
لباس زنانه
۱۲۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ساده
۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ کار شده کم
۱۵۰۰۰ ۳۵۰۰۰ کار شده متوسط
۱۵۰۰۰ ۵۰۰۰۰ کار شده زیاد
۲۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ابریشم
شال
۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰ معمولی 
روسری
۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰ معمولی 
۶۰۰۰ ۱۲۰۰۰ ابریشم
دامن
۸۰۰۰ ۱۲۰۰۰ کوتاه
۱۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ بلند
۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ دورنگ سفید مشکی بلند
۱۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ کار شده
دامن پلیسه
۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰ کوتاه پلیسه 
۴۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ بلند پلیسه
۴۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ تمام پلیسه یک سانتی
۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ پلیسه سوله
۲۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ نیم پلیسه
۵۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ پلیسه ماکسی یک سانتی
لباس شب
۳۰،۰۰۰ ۵۰،۰۰۰ کار شده کم
۳۰،۰۰۰ ۷۰،۰۰۰ کار شده متوسط
۳۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ کار شده زیاد
چادر
۱۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰ معمولی
۱۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰ عربی یا آستین دار
مقنعه
۵۰۰۰ ۸۰۰۰
 
لباس عروس
۷۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ کار شده کم
۸۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ کار شده متوسط
۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ کار شده زیاد
لباس خواب
۱۲۰۰۰ ۲۵۰۰۰ معمولی
۱۵۰۰۰ ۳۰۰۰۰ کار شده
لباس زیر
۴۰۰۰ ۸۰۰۰ شرت
۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰ سوتین
۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ بیکینی
۳۰۰۰ ۵۰۰۰ جوراب
۵۰۰۰ ۹۰۰۰ جوراب شلواری
۵۰۰۰ ۹۰۰۰ لگ