• خشکشویی زنجیره ای تمام مکانیزه هرمس

رنگرزی

رنگرزی
قیمت شرح
۲۵۰۰۰ پیراهن
۲۵۰۰۰ شلوار
۲۵۰۰۰ بلوز
۵۰۰۰۰ پالتو
۳۵۰۰۰ مانتو
۳۵۰۰۰ کاپشن
۴۵۰۰۰ بارانی
انجام نمیدهیم کت